RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, KLIWENT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Rybniku informuje, że:
– administratorem Państwa danych osobowych jest KLIWENT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Rybniku, ul. Lipowa 22, 44-207 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000652887, o numerze NIP: 6423198889;
– przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania przedmiotu umowy oraz realizacji postanowień gwarancyjnych, a także w celu przedstawienia oferty na usługi związane z przedmiotem umowy.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych, w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

3. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy/ podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, prawne, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Administrator danych osobowych

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się wykonywanie przedmiotu umowy, w ramach której dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez administratora danych. 6. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Mają Państwo ma prawo do:
– dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
– otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
– sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
– usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
– przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem siedziby.

9. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu profilowania.

DO GÓRY